Epoxyvloeren E.O.S - Algemenevoorwaarden.

Algemene Voorwaarden E.O.S. Epoxyvloeren

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd van BVBA Epoxy Overcovering Systems, afgekort EOS met derden en de uitvoering hiervan.
Voor de droogte van de ondergrond en de ondergrond condities, wordt E.O.S. geacht zonder meer te kunnen afgaan op de door de wederpartij verstrekte gegevens en is geenszins gehouden zelf enigerlei onderzoek daarnaar in te stellen.
Als de ondergrond condities aan de vereiste voorwaarden voldoen kan epoxy bevloering geplaatst worden, zonder echter verantwoordelijk gesteld te worden voor het in de toekomst voorkomend geval van vochtschade of opstijgend vocht. Barstvorming in de epoxy vloer valt ook buiten onze verantwoordelijkheid indien dit te wijten is aan barstvorming in de ondergrond.
E.O.S. is evenmin verantwoordelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de door E.O.S. geleverde of geplaatste zaken.
Indien er nog werkzaamheden moeten gedaan worden door derden, na het plaatsen van de epoxy vloer, is het ten zeerste aanbevolen om de vloer voldoende af te dekken om beschadigingen te voorkomen. Na oplevering werken worden er geen klachten meer aanvaard indien beschadigingen zijn opgetreden veroorzaakt door derden of door het niet respecteren van de opgegeven droogtijd.
Eventuele herstellingen zijn steeds ten laste van derde.
Alle verplaatsingskosten blijven ten laste van de wederpartij.
Werken worden slechts definitief aanvaard en opgenomen in onze planning, na ontvangst betaling voorschot.
Bij annulatie werken tot 15 dagen voor uitvoering, wordt een schadevergoeding verrekend van 20% op het gestorte of vermelde voorschot.
Bij annulatie van 15 dagen tot de geplande dag der uitvoering werken, wordt het totale gestorte of vermelde voorschot verrekend als schadevergoeding en betaling der bestelde goederen.
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
Bestekken en offertes zijn Pro Forma en onder voorbehoud van bijkomende werken.
Klachten inzake conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de plaatsing en alleszins voor het in gebruik nemen van de vloer.
Voorwerpen of zaken, al dan niet van organische of anorganische oorsprong, die na het plaatsen van de vloer in de nog niet uitgeharde vloermassa terecht komen, worden niet aanvaard als klacht omdat deze buiten ons weten en onze verantwoordelijkheid valt.
Zichtbare rolstrepen in de eindafwerkingslaag worden aanvaardbaar geacht omdat deze eigen zijn aan de materie.
Opgepast voor onderhouds producten die bijtende producten bevatten, o.a, wc reinigers, ontstoppers, producten die solventen bevatten, enz...deze producten moeten steeds direct verwijderd worden, dus niet laten in werken, deze producten zullen de vloeren aantasten en zichtbare vlekken achterlaten die niet meer te verwijderen zijn.
Alle facturen zijn Contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen en dit met een maximum van 8 dagen. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intresten. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% op het factuurbedrag, met een minimum van 25 €.
Indien de wederpartij onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet is bevoegd om de door E.O.S. geleverde goederen of verwerkte producten waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van E.O.S. op te vorderen, zowel onder de wederpartij als onder derde.
Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW.................................. 
Bij ondertekening van elke verbintenis worden de Algemene Voorwaarden aanvaard en bindend. Onze Algemene Voorwaarden zijn steeds primair boven andere Algemene Voorwaarden.
In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken of de Vrederechter van Antwerpen bevoegd.